บริการเหนือชั้นสำหรับลูกค้าคนพิเศษของ LPN Group

1. บริการรับจดทะเบียนบริษัทสำหรับธุรกิจทุกประเภท

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้าน, คณะบุคคล ฯลฯ
 • จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆ เช่น กรรมการเข้า/ออก, ย้ายสถานประกอบการ, วัตถุประสงค์ของกิจการ,
  เพิ่ม/ลด สาขา, เพิ่ม/ลดทุน ของกิจการ
 • จดควบกิจการ, เลิกกิจการและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง, ลูกจ้าง
 • จดเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ
2. บริการรับจัดทำบัญชีสำหรับบริษัท
 • การรับ – จ่าย การซื้อ และการขาย
 • บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น
 • ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 • ปิดงบทดลอง งบดุล และงบกำไรขาดทุน
3.รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย และนิติกรรมการเช่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายแรงงาน ฯลฯ
  โดยทนายความผู้มีประสบการณ์โดยตรง
 • ตรวจ/ร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆ
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
4. บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงาน
 • บริการรักษาความปลอดภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี
 • บริการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ด้วยระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกสถานที่
 • บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel: 0-2618-8000